Realizowane projekty

Projekt „Aktywny, młody, wartościowy" (POWR.01.02.01-02-0210/16) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

 • Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy;
 • Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych, w wieku od 15 do 29 roku życia, z województwa dolnośląskiego, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie uczących się, pozostających bez zatrudnienia. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami oraz zamieszkujące tereny wiejskie. Projekt to specjalnie dobrana oferta szkoleniowa, będąca odpowiedzią na aktualne i przyszłe zapotrzebowanie dolnośląskiego rynku pracy. Program szkoleń to połączenie teorii z praktyką, który daje możliwość nabycia i/lub podniesienia wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

Wsparcie w projekcie:

 1. Realizacja specjalistycznych szkoleń zawodowych oraz zajęć informatycznych.
 2. Organizacja staży zawodowych.
 3. Objęcie Uczestników wsparciem pośrednictwa pracy.
 4. Określenie ścieżek zawodowych i Indywidualnych Planów Działania dla Uczestników.

Program szkoleń obejmuje również aktywne techniki poszukiwania pracy – prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, CV, symulacja rozmów kwalifikacyjnych, walka ze stresem oraz zajęcia z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

Wspieramy naszych Uczestników w aktywnym poszukiwaniu pracy!

Dla 1 grupy osób, zainteresowanych utworzeniem własnej działalności gospodarczej, przewidziano udzielenie wsparcia merytorycznego i finansowego:

 1. 84 godziny zajęć szkoleniowych, obejmujących kwestie prawne, ekonomiczne, handlowe.
 2. Dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Uczestnicy projektu korzystający z tej formy wsparcia będą mieli obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy od uzyskania wpisu do CEIDG.

Dodatkowo zapewniamy:

 • Catering podczas szkoleń (obiad i przerwa kawowa).
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę szkoleniową.
 • Miłą atmosferę.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt.
Biuro projektu:
ul. Ruska 51B pok. 103 (I piętro), 50-079 Wrocław
kom: 517-209-406 lub 737 134 400
e-mail: biuro@nowy.zawod.org

 

Aktualizacja z dnia 27.03.2018 roku:

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE - PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Uprzejmie informujemy o zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków w ramach procedury odwoławczej i utworzeniu list rankingowych Wniosków. Lista rankingowa zawiera informację o rekomendacji do otrzymania wsparcia finansowego lub jej braku . 

Lista rankingowa - procedura odwoławcza

 

Aktualizacja z dnia 26.03.2018 roku:

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Uprzejmie informujemy o zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków i utworzeniu list rankingowych Wniosków. Lista rankingowa zawiera informację o rekomendacji do otrzymania wsparcia finansowego lub jej braku.  

Lista rankingowa 

 

Aktualizacja z dnia 04.09.2017 roku:

LISTA RANKINGOWA - wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach procedury odwoławczej

Lista rankingowa w ramach procedury odwoławczej - wnioski o dofinansowanie (pobierz)

 

Aktualizacja z dnia 28.08.2017 roku:

LISTA RANKINGOWA - wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pobierz)

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (pobierz)

 

Aktualizacja z dnia 17.08.2017 roku:

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO - zakończenie naboru 

Realizator Projektu informuje, iż w dniu 17.08.2017 roku w związku ze złożeniem wymaganych dokumentów przez wszystkie osoby uprawnione, zakończono nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Aktualizacja z dnia 11.08.2017 roku:

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO - przedłuzenie terminu naboru wniosków

Realizator Projektu informuję, że nabór WNIOSKOW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIALANOŚCI GOSPODARCZEJ oraz WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zostaje przedłuzony do dnia 18 sierpnia 2017 roku. Wnioski należy złożyć osobiście w Biurze Projektu, ul. Ruska 51b, 50-079 Wrocław, przesłać pocztą lub kurierem od poniedziałaku  do piątku w godz. 9:00-15:00. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W dniach 8-11 sierpnia 2017 r. uczestnicy projektu „Aktywny, młody, wartościowy” zainteresowani otrzymaniem dotacji i wsparcia pomostowego są zobowiązani do złożenia WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIALANOŚCI GOSPODARCZEJ orazWNIOSKU O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO wraz z załącznikami. Wnioski należy złożyć osobiście w Biurze Projektu, ul. Ruska 51b, 50-079 Wrocław, przesłać pocztą lub kurierem od wtorku do piątku w godz. 9:00-15:00. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu.

Szczegóły dotyczące przyznawania dotacji i wymaganej od uczestników dokumentacji w tym zakresie znajdują się w REGULAMINIE UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGONA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA.

 

Załączniki:

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407/2013

Oświadczenie o nieotrzymaniu środków 3 lata

Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT

Regulamin udzielenia wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego REGULAMIN

Zał. 7 wniosek o przyznanie wsp pom przedł REGULAMIN

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Regulamin udzielenia wsparcia finansowego

Zał. 5 Numer Konta

Załączniki do KOW

Załączniki

Harmonogramy

 

Wartość projektu: 1 983 296,92 zł | Kwota dofinansowania z UE: 1 883 860,82 zł

POWER UE poziom

Personnel Service © 2009 - 2020